?"ãîçð øôøô"ì õá òéâä êéà
.éì øãéñ øæ åãåã ,ãåàî èåùô