ÿþ<html> <head> <meta charset="windows-1256"> <title>4'(J EHB9</title> <STYLE>A:link { COLOR: white; TEXT-DECORATION: underline } A:visited { COLOR: white; TEXT-DECORATION: underline } A:active { COLOR: white; TEXT-DECORATION: underline } A:hover { COLOR: yellow; TEXT-DECORATION: none } </STYLE> </head> <body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF" link="white" vlink="white" alink="white" topmargin="0" leftmargin="0"> <div align="right"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1100" height="500"> <tr> <td width="1009" height="55" colspan="2"><div align="center"><img src="parody.gif"><BR> -1QC E$4Q1) A#1C 9DI 5H1 'DF'3 AJ 'D49'1 H#F* 3*CHF B'/1 9DI 'D-5HD 9DI 'DE9DHE'* -HD CDQ #-/GE<BR> <div align="right"> <MAP NAME="MAPA"> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="24,40,88,109" nohref alt="H2'. CDQ #A1'/ 9'&D*G' %-*1BH' E-*1BJF. 5/JB DCF #J6' 9/H D4'(J. GJ E4GH1) CJ3'1J). F'47 AJ "'D3D'E 'D"F"."> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="92,39,166,100" nohref alt="(J:J. 'D(71JB 'D#C+1 :('! -HD 'D9'DE. -JH'F A1J/ ,/' 'D0J B'/1 9DI 'D9J4 (/HF #JQ #96'!"> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="161,50,249,94" nohref alt="('2. 3D-A') 69JA). 4.5 E+J1 DD4AB) H9/JE 'DBJE)"> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="254,44,326,105" nohref alt="FHDJ. ./9 A1.' 'D0J J:0QJ (:0'! 'D/,',)."> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="331,36,399,105" nohref alt="#HA1' AJF:J1*JF. 'D#F+I 'D1&J3J) AJ 'DE916."> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="405,35,460,104" nohref alt=".'JE 2JFHAJ*4. "'DE-1HBHF". BDQ/ "'D1,D 'D0J -5D 9DI 4'-F) *-7QEG" :JEJC EF /H/H H4'(J HF,- (9ED G0'."> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="467,38,516,105" nohref alt="#HA1 FJE1H/J. F'41 5-JA) E91JA. GH DE JH5D AJ 'D-BJB) DD*4HJA DCFQC *3*7J9 'D-5HD 9DJG /'&E' %DI 'D,1JE) 'D#.1I. . ."> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="520,35,571,108" nohref alt="%AJ FJ2J1. EH3JB'1 E$DA EF8E DJ'DJ #:FJ) 9'EQ E.*19 'D5'A1) H'DAJD3HA"> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="580,45,624,105" nohref alt="96H CFJ3* 'D/QC*H1 92EJ (4'1'. #.Q /H/H 2'1."> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="633,41,692,105" nohref alt="/H/H 2'1. 'D4.5 'D#C+1 #DA) EF 'DE916. B1J( 4'(J DCF #J6' 9/HG 'DE1Q. AF'F BJ+'1) E-*1A 1,D 'D/9'J) H'D%9D'F H'DEACQ1."> <AREA SHAPE="RECT" COORDS="696,34,765,110" nohref alt="4'(J. 'D-D2HF 'DE4GH1 AJ 'DCHF. 'DF,E 'DE$CQ/ DD#7A'D. 'D-JH'F 'D0J C'F "5'-(" E*-/QI H#5(- #FJB' H/C*'*H1 /,',) (1J)."> </MAP> <IMG SRC="Mainlogo.jpg" USEMAP="#MAPA" border=0> </td> </tr> <tr> <td width="1009" height="21" valign="top" align="right" colspan="2"><p align="right"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- //bla bla bla var num_strings = 29; spkr = 0; var vader = 1; var yoda = 2; var luke = 3; var string = new Array(num_strings + 1); // Speakers string[0]=""; string[1]="èÖ ÕÓÕÓ"; string[2]="ÙÒàÙä"; string[3]="ÙÑé"; // Darth Vader quotes string[4]="%0' *#CD ((7& - *EH* ((7&"; string[5]="FG'J) D5Q - 4'1("; string[6]="%0' *#CD AJ 'D3Q(* D' J*3'&D 'D0J GF'C D' 4J! DD#CD JHE 'D#-/."; // Yoda quotes string[7]="D' *(5B AJ EJ'G 'DE,'1J 'D0J EFG *41("; string[8]="%,9D #EQC H#(Q'C E1*'- - ('D3EHE."; string[9]="%0' **6'JB JHE 'D3(* - 97D) FG'J) %3(H9C 'DC'ED) *G(7 'D('DH9)."; string[10]="D' J9ED #4J'! %DI 5/JBC 'D0J #EQC *C1G."; string[11]="D' *(5B AJ *39HF /1,)."; string[12]="GD #CD* ADAD' *#CD #C+1!"; string[13]="D' *0DQ 5/JBC B1( -4/ D#FG 3J61(C H(5'B 9DJC (9/ 0DC"; string[14]="D' *41( *F8JA 'D3H'&D. #F* 3JCHF 9F/C JHE #3H/."; string[15]="%0' *41( 3EQ' 2H,C 3JEH*."; // Luke Skywalker quotes string[16]="BE* (9EDC (4/Q) HH,/* E'0' #1/* AJ 'DFG'J) *0G( %DI 'D,-JE!"; string[17]="D' *G',E CD(. EF H1'!."; string[18]="-ED ,'1C #D0Q."; string[19]="GD #E3- *0G( *3*EFI!"; string[20]="'DH'-/ 'D0J J:*5( 'D('C' - GH 3JCHF B/ *:HQ7!"; string[21]="GD #F* *H/Q #F *#.0 4'1(' *3#D 5/'E."; string[22]=""CDFJC' #HF "- J6JA 'DC+J1."; string[23]="GD #F* J,HQA #F* *3*7J9 'D/BQ E,'F': +972-1800210021"; string[24]="GD D/JC #JQ *:HQ7 *0G( %DI (4'1'!"; string[25]="#F* 3*0G( D%J,'/ 'D1,D 'D0J .DBC *7'1/G H*B*DG."; string[26]="Dudu Alien /H/H DJ3 2'1 (#,F(J). /H/H #-/F'. /H/H DJ3 DH-/G. AJ 'DD:) 'D%F,DJ2J): #,F(J /H/H"; string[27]="#CD 'D"('! 9F( A'3/ H.5J'* #(F'&GE 3*5(- #8DE."; string[28]="(91B #FAC #F* 3*#CD .(2 H(9/ (#FC 3*41( 'D91B DBJ7!"; string[29]="D' *+1 EG1Q, D#FG 3JC1GC."; function rand_order() { var order_value = -1; while ( (order_value < 4) || (order_value > num_strings) || (isNaN(order_value)) ) { order_value = parseInt(Math.random() * (num_strings + 1)); } return order_value; } string_num = rand_order(); document.write("<p align=right><FONT COLOR=white><b><nobr>" + string[string_num] + "</FONT>"); document.write("<b><font color=red>" + string[spkr] ); //--> </SCRIPT> <img src="Pitgam.jpg" width="173" height="41" alt="Pitgam.jpg (3055 bytes)"> <script language="JavaScript"> <!-- Hide this script from old browsers -- /* This script came from the 24 hour JavaScripts Site located at http://www.javascripts.com. It is brought to you by Eric Jarvies, Lewis Sellers, Giuseppe Lombardo, Kurt Anderson, and David Medinets. */ Stamp = new Date(); document.write('<font size="2"><B>' + Stamp.getDate() +"/"+(Stamp.getMonth() + 1)+ "/"+Stamp.getYear() + '</B></font>'); var Hours; var Mins; var Time; Hours = Stamp.getHours(); if (Hours >= 12) { Time = " P.M."; } else { Time = " A.M."; } if (Hours > 12) { Hours -= 12; } if (Hours == 0) { Hours = 12; } Mins = Stamp.getMinutes(); if (Mins < 10) { Mins = "0" + Mins; } document.write('<font size="2"><B>, ' + Hours + ":" + Mins + Time + '</B></font>'); // -- End Hiding Here --> </script><img src="Tripod.jpg" width="372" height="41" alt="Tripod.jpg (5421 bytes)"></td> </tr> <tr><td><font size="+2" color="#F3CD18"><div align="right"> <script language="JavaScript"> <!-- Stamp = new Date(); var m1 = Stamp.getMonth()+1 var d1 = Stamp.getDate() var y1 = Stamp.getYear() var m2 = 2-m1 var d2 = 22-d1 var y2 = 2222-y1 if (d2 < 0) { if (m2 < 0) { var d3=30+d2 var y3=y2-1 var m3=12+m2 /* '22/2/2222Ü Óâ ÝÙÞÙ ' + d3 + 'Õ ÝÙéÓÕ× ' + m3 + ' ,ÝÙàé ' + y3 + ' ÓÕâ çè' */ /* 'only ' + y3 + ' years, ' + m3 + ' months, ' + d3 + ' days!' */ document.write('<nobr>22/2/2222Ü Óâ ÝÙÞÙ ' + d3 + 'Õ ÝÙéÓÕ× ' + m3 + ' ,ÝÙàé ' + y3 + ' ÓÕâ çè') } else {var d4=30+d2 var y4=y2-1 if (m2==0) {var m4=m2+11} else {var m4=m2} document.write('<nobr>22/2/2222Ü Óâ ÝÙÞÙ ' + d4 + 'Õ ÝÙéÓÕ× ' + m4 + ' ,ÝÙàé ' + y4 + ' ÓÕâ çè') } } else {document.write('<nobr>22/2/2222Ü Óâ ÝÙÞÙ ' + d2 + 'Õ ÝÙéÓÕ× ' + m2 + ' ,ÝÙàé ' + y2 + ' ÓÕâ çè') } // -- End Hiding Here --> </script> </td></tr> <tr> <td width="565" height="387" valign="top" align="right"> <a href="./batz/"><img src="batz.jpg" border="0"></a><img src="hebrew.gif"><BR> <a href="parpar-parody.mp3"><img src="sound.jpg" border=0></a><BR> <img src="flash.jpg"><BR> <table bgcolor="#8A0400" width="550"> <tr> <td> <div align="center"> <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0" ID=flash WIDTH=374 HEIGHT=124> <PARAM NAME=movie VALUE="flash.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#8A0400> <EMBED src="flash.swf" quality=high bgcolor=#8A0400 WIDTH=374 HEIGHT=124 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> </EMBED> </OBJECT><BR> <div align="center"> <font color="white">%0' #F* *3*7J9 1$J) 'D5H1 'DE*-1CQ) AHB 9F/C AD'4<BR> %0' #F* D' *3*7J9 'D1$J) J1CQ( AD'4 -E'1!<BR> <a href="flash.html"><font size="+4">/HQ. %DI 5A-) AD'4</font></a> </td> </tr> </table> <img src="homarim.jpg"><BR> <table bgcolor="#8A0400" width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr align="right"> <td> <font size="+2"><B><a href="cayom.html">4'(J 'DJHE</a><BR> <font size="-1" color="white"> 5H1*'F 0DC 4.5 E' #13D DJ: 1&J3 5/JBG 9DI #4.'5 4'(J E.*DAJF. <hr> </td> </tr> <tr align="right"> <td> <font size="+2"><B><a href="shabiamps.zip">amp3CJF3 'D,/J/ D4'(J</a><BR> <font size="-1" color="white"> EF *#DJA #1JD BJ/JE </td> </tr> </table> <img src="igul.jpg"><BR> <a href="./horoscope/horoscope.html"><img src="horoscop.jpg" border=0></a><BR> <img src="mivza.jpg"><BR> 3*-(Q #FC #H 4.5 E' 'D0J *C1GG 3J*#DQB AJ B5Q) GF' AJ 'DEHB9 AB7 #13D D4'('J 'D*QA'5JD ( JECF #F **6EQF 'D5QH1 #J6K' ) .<Br> <a href="mailto:shabi365@hotmail.com">shabi365@hotmail.com</a><BR> <a href="consult.html"><img src="answers.jpg" border=0></a><BR> <BR> <p align="right"><B><font size="-1">ÚÜé ÝéÔ:<br> <form action="mailto:shabi365@hotmail.com" method="post" onsubmit="return Validator(this)" name="email form" enctype="text/plain"> <input type="hidden" name="subject" value="email Form"><div align="right"><p><input type="text" name="mail_to" size="25" value="ÞÔÕ éÞÚ?"> <br> ÙÑéÜ ÚêÜÐé<br> <font face="arial (hebrew)"><input type="text" size="25" name="."><br> <input type="submit" value="éÒè \ submit"> </font></p> </div> </form> <HR border=0 color=red> <font size="+1"> ÔæÕäê êÞÙéè<BR> Mailing List<BR> <font size="+0"> ÙÑÒÜ ÙÑéÞ ÝÙàÕÛÓâ ÜÙÙÞÙÐÑ ÜÑçÜ ÔæÕè<BR> èÐÕÓÔ êÑÕêÛ êÐ áàÛÔ ,ßÛ ÝÐ ?èêÐÔ<BR> .ÑÕØÜ ÔÕÕçÕ ÚÜé ÙàÕèØçÜÐÔ<BR> <BR> <form action="mailto:shabi365@hotmail.com" method="post" onsubmit="return Validator(this)" name="email form" enctype="text/plain"> <input type="hidden" name="subject" value="email Form"><div align="right"><p><input type="text" name="mail_to" size="25" value="ÛêÕÑê ÔÐÙÞÙÙÜ éÜÚ"> <BR> <input type="submit" value="éÜ× \ Send"> </font></p> </div> </form> <img src="dvar.jpg"><BR> !Ô'èÑ× ßÜÔÐ<BR> ÕÕÙÔé êÕàÕÞêÔ ÜÛ - èêÐÔÞ áÞÕâÔ êÐ ÙêÓèÕÔ<BR> êàÞ Üâ ØáçØÜ ÕÛäÔ ..'ÕÛÕ ÝÙèÕäÙáÜ ÝÙçàÙÜ<BR> .êÕÜÙâÙÑÕ êÕèÙÔÞÑ ÔÜâÙ èêÐÔé<BR> <a href="mailto:shabi365@hotmail.com"><img src="email.jpg" border=0></a><BR> <img src="icq.jpg"><br> </td> <td width="535" height="387" valign="top" align="left"> <img src="stories.jpg"><BR> <table bgcolor="#8A0400" width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <font size="+2"><B><a href="story1.html">CJA H'AB 4'(J 9DI "A1'4) D7JA)"</a><BR> <font size="+2"><B><a href="story2.html">/'! CD( /H/H 2'1</a><BR> <font size="+2"><B><a href="story3.html">/H/H "4'1( EE*'2"</a><BR> <font size="+2"><B><a href="story4.html">%0'9) EF 'D7H'A)</a><BR> <font size="+2"><B><a href="story5.html">#3*1H /H/H</a><BR> <font size="+2"><B><a href="yourstory.html">'DB5Q) 'D*J **6EQFC</a><BR> <font size="+2"><B><a href="2stories.html">B5Q) +F'&J) 'DE9FI</a><BR> <font size="+2"><B><a href="story7.html">B5Q) EF B(D 1'E 3H(HD</a><BR> <font size="+2"><B><a href="story9.html">'D%(F 'DEABH/ D/H/H 2'1</a><BR> <font size="+2"><B><a href="story10.html">9J/ EJD'/ 4'(J 'D3*QHF</a><BR> <font size="+2"><B><a href="harry-potter.html">G'1J (H*1 H/H/H 2'1 AJ CGA "E'.(JD'G"</a><BR> <font size="+2"><B><a href="./neobatzim/">'DFJH('2JE</a><BR> </table> <img src="igul.jpg"><BR> <img src="papers.jpg"><BR> <a href="adatiot.html"><img src="p1.jpg" border=0></a><BR> <a href="nimrodi.html"><img src="p2.jpg" border=0></a><BR> <a href="hakira.html"><img src="p3.jpg" border=0></a><BR> <a href="darus.html"><img src="p4.jpg" border=0></a><BR> <a href="antuan.html"><img src="p5.jpg" border=0></a><BR> <a href="harrass.gif"><img src="p6.jpg" border=0></a><BR> <table bgcolor="#8A0400" width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><font size="+2"> <a href="pizuhim.html">5A-) *H5J'* /H/H</a><BR> </td></tr> </table> <img src="igul.jpg"><BR> <img src="misc.jpg"><BR> <table bgcolor="#8A0400" width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <font size="+1"><B><a href="shabifeel.jpg">"4'(J - CJA *491 'DJHE "- 5H1) 5'D- DD7(9 9DI BEJ5</a><BR> <font size="+2"><B><a href="ramadan99.html">91H6 E31-J) D1E6'F *39) H*39HF</a><BR> <font size="+2"><B><a href="batz2000.html">('2 2000</a><BR> <font size="+2"><B><a href="southpark.html">JF6EQ /H/H %DI "3'H+('1C"</a><BR> <font size="+2"><B><a href="questions.html">'D-H'1 'DE*:J1 (JF /H/H H(JF:J</a><BR> <font size="+2"><B><a href="sounds.html">'D#5H'*</a><BR> <font size="+2"><B><a href="wiz.jpg">/H/H 'D3'-1</a><BR> <font size="+2"><B><a href="discs.html">'D#B1'5 'DEA6QD) D/H/H 2'1</a><BR> <font size="+2"><B><a href="shabiamp.zip">3CJF DHJF'E(</a><BR> <font size="+2"><B><a href="house.html">'D(J* 'D*.JDJQ D/H/H 2'1</a><BR> <font size="+2"><B><a href="http://shabi365.tripod.com/bizarre/">EHB9 *-EJD 'D(1'E, - "'D:1J( D/H/H 2'1 "</a><BR> <font size="+2"><B><a href="litfos.html"><img src="litf.jpg" border=0></a><BR> <font size="+2"><B><a href="nevela.html">4'1EH*' - (H'() F3'! #HA1'</a><BR> <font size="+2"><B><a href="http://octoberp.tripod.com">EHB9 #C*H(1 'DA1B)</a></font><BR> <font size="+2"><B><a href="./lagaat/">*JDJFHAJD' "JE3Q 'DEB(3"</a></font><BR> <font size="+3"><B><a href="./horim/">/H/H 2'1 AJ "#('!" 'DE,D)</a></font><BR> </table> <img src="igul.jpg"><BR> <img src="byorder.jpg"><BR> <table bgcolor="#8A0400" width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <a href="idanlevi.html"><font size="+2">9/'F DJAJ H'D(1':J J3BQA'F</a><BR> </td> </tr> <tr bgcolor="darkblue"> <td> <font size="-1" color="white">CE' 7D( EF B(D J'FJA CHGJF<br> </table> <img src="igul.jpg"><BR> <img src="archive.jpg"><BR> <table bgcolor="#8A0400" width="416" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> <font size="+2"><B><a href="./ARCHIVE/1998/index.html">GC0' (/' 'DEHB9 E+D AJ #J'EG 'D#HDI</a><BR> <font size="+0"><div align="right"> GC0' "EHB9 4'(J " #H E+D GH C'F J/9I "EHB9 4'(J 'D13EJ " (/' E+D AJ JHEG 'D#HD 9DI 28.6.1998 B(D .E3) 3FH'* *B1J('. (96 EF 'DF'3 B/ J*0CQ1 G0' 'DEHB9 'DE,GHD.<br></div> </td></tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <center> <table width="1100"> <tr> <td> <center> ÝáèäÞÔ èÑÓ <BR><img src="ba-li.gif"><BR> <a href="http://blitz.galaxy.org.il/"><img src="http://blitz.galaxy.org.il/BLITZ.1.gif"></a><BR> </td> <td> <center> GD #F* JH/Q #F GD 4J! %DI EFA9) 'D%F3'FJ)<br> H69 #HD&C 'D0JF J*(9HF 'D.7H7 6EF 5A-*C<br> 'D1&J3J) H#F* 3*2J/ A15*C "DJ' D1(- CDJ) 'D,/Q F'.E'F<BR> <BR> <BR> <code> &lt;a href=&quot;http://shabi365.tripod.com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://shabi365.tripod.com/banner.gif&quot; border=0&gt;&lt;/a&gt; </code> </td> </tr> <table> <a target="_top" href="http://y.extreme-dm.com/s/?tag=shabi365"> <img name=im src="http://y0.extreme-dm.com/i/" height=38 border=0 width=41 alt=""></a><script language="javascript"><!-- an=navigator.appName;d=document;function pr(){d.write("<img src=\"http://y1.extreme-dm.com", "/z/?tag=shabi365&j=y&srw="+srw+"&srb="+srb+"&", "rs="+r+"&l="+escape(d.referrer)+"\" height=1 ", "width=1>");}srb="na";srw="na";//--> </script><script language="javascript1.2"><!-- s=screen;srw=s.width;an!="Netscape"? srb=s.colorDepth:srb=s.pixelDepth;//--> </script><script language="javascript"><!-- r=41;d.images?r=d.im.width:z=0;pr();//--> </script><noscript><img height=1 width=1 alt="" src="http://y1.extreme-dm.com/z/?tag=shabi365&j=n"></noscript> </body> </html>